Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoitotoimisto
Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa,  puh. 040 488 6229
palvelusihteeri Anne Mäenpää, puh. 040 488 3914

Kotihoidon puhelinnumero klo 7–21.30
Toiminnanohjaaja puh. 040 488 6240
Kotisairaanhoitajalle voit tarvittaessa jättää soittopyynnön myös tähän numeroon.

Kokemäen kaupunki on vanhusvoittoinen ja tämän johdosta kotihoidon palveluiden painopiste on ikäihmisten palveluiden järjestämisessä. Myös vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapsiperheet voivat saada palveluita. Kokemäen kotihoidossa toimii neljä tiimiä: Kauvatsa, Salavatalot, pohjoinen ja etelä.

Kotihoito on hoiva- ja huolenpitotyötä asiakkaan kotona. Kotihoidon hoitajien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia asiakkaan arjessa selviytymisestä ja perushoidosta. Palvelumuotoja ovat mm. avustaminen ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, lääkehuollossa, kuntoutumisessa, liikkumisessa, asioinnissa ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilussa.

Kotihoitoon kuuluvat myös kotisairaanhoidon palvelut.

Asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tukevan kotihoidon palvelujen tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevat kotihoidon lisäksi tukipalvelut esim. ateria-, kylvetys-, pyykki- ja turvapuhelinpalvelut.

Kotihoitoa on mahdollisuus saada myös tilapäisesti silloin, kun henkilö sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi on estynyt itse tai läheistensä avustamana suoriutumaan päivittäisistä toimistaan. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada päivittäin klo 7.30–21.30 välisenä aikana.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä turvata asiakkaan kotona selviytyminen. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 7.2.2018 § 19 vahvistanut uudet tukipalvelumaksut 1.4.2018 alkaen.

Hakemus kotona asumista tukeviin palveluihin
Kotihoidon esite

Yhteystiedot
Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
Sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemi, puh. 040 488 6295

Ateriapalvelut

Kotiin on mahdollisuus saada neljänä päivänä viikossa (ma, ti, ke, pe) ateria kotiin kuljetettuna – tarvittaessa useampia annoksia kerrallaan.  Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet. Ateriapalvelun tuottaa Kokemäen ruokahuolto.

Ateriapalvelutilaukset
Sosiaaliohjaaja, puh. 040 488 6295

Ateriapalvelumuutokset (esim. aterian peruutus, ateriamäärien muutokset) arkisin klo 8–14
Ateriapuhelin, puh. 040 488 3920

Kylvetyspalvelu

Kylvetyspalvelua voidaan myöntää mm. asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut niin, että hän tarvitsee peseytymisessä toisen henkilön apua eikä hänellä ole asunnossaan peseytymistiloja. Kylvetyspalvelu järjestetään Henrikinhovissa ja Kauvatsan vanhustentaloilla.

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelu sisältää pyykinpesun ja jälkikäsittelyn. Pyykkipalvelu voidaan järjestää, mikäli asiakkaan kotona ei ole pyykinpesumahdollisuuksia, pyykinkuivaustiloja eikä asiakas kykene huolehtimaan vaatehuollosta. Pyykkipalvelu toimii Henrikinhovissa ja Kauvatsan vanhustentaloilla.

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelimella pyritään varmistamaan ympärivuorokautinen avun saaminen erilaisissa ennalta odottamattomissa, kiireellistä apua vaativissa tilanteissa henkilöille, jotka esim. yksin asumisen, sairauden tai vammaisuuden vuoksi eivät muutoin kykene saamaan apua.

Turvapuhelinpalvelun lisäksi on saatavilla muita kotona asumista turvaavia laitteita, kuten ovihälytin ja paikantava turvakello.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.

Hakemuslomakkeen saa palvelukeskus Henrikinhovista tai sen voi tulostaa alta.

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta (tulostettava lomake)

SHL:n mukaiset kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu järjestetään Kokemäen alueella, paitsi ei Kauvatsalla asuville asiakkaille. Kauppapalvelu toteutetaan yhteistyössä K-Supermarketin kanssa.

Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin valittujen yksityisten yritysten palveluihin. Palveluseteleitä myönnetään kotisiivoukseen ja asiointiapuun.

Palveluseteleitä myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Hakemus palvelusetelistä

Lisätietoja palvelusetelistä löytyy allaolevasta linkeistä
Keski-Satakunnan palvelusetelituottajarekisteri

Kotiin annettavien palvelujen myöntämisperusteet

Tukipalvelut sotainvalideille

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 15 prosenttia,  järjestetään kotihoito- ja tukipalveluja. Tukipalveluna voidaan korvata myös lumen aurausta ja nurmikon leikkuuta. Näiden palveluiden tulee kohdistua sotainvalidin vakituiseen asuntoon ja sen pihapiiriin. Sotainvalideille myönnettävät lounassetelit voi noutaa Kokemäen kaupunginviraston asiointipisteestä.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Tuki on määrärahasidonnainen.

Omaishoidontuen tavoitteena on tukea runsaasti hoitoa ja apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä.

Hoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jonka liitteeksi tulee hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuen hoitopalkkiossa on neljä maksuluokkaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Kokemäen perusturvalautakunta määrittää vuosittain omaishoidontuen perusteet ja maksuluokat.
Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.4.2017 alkaen

Omaishoidontukiasioita hoitaa 

vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa, puh. 040 488 6229

Hakemuslomakkeen voi noutaa sosiaalitoimistosta tai Palvelukeskus Henrikinhovista tai sen voi tulostaa myös alta.
Hakemus omaishoidon tukea varten.

Lisätietoa
Omaishoidontuesta
Omaishoitajien tukitoiminnasta

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta

Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville ikäihmisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea omatoimisuutta ja toimintakykyä. Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Henrikinhovissa. Ryhmiä on neljä, jotka toimivat maanantaista torstaihin, kevät- ja syyskausittain.

Ikäihmisten päivätoiminnan esite

Päivätoimintaan ilmoittautuminen -lomake

Yhteystiedot
Palvelukeskus Henrikinhovi
Iltarusko1, 32800 Kokemäki
puh. 040 488 3910
päivätoiminta ma–to 10–14